Reklamačný poriadok

Právo na odvolanie

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy do štrnástich dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odvolať svoju objednávku do štrnástich dní a zrušiť túto zmluvu bez udania dôvodov. Lehota na odvolanie je nasledovná štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevzali alebo prevzali posledný tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte o tom informovať Artprinta GmbH i. G., Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Nemecko, E-mail: info @artprinta.com, Telefón: +4915118360906 svojho rozhodnutia odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom, faxom alebo e-mailom zaslaným poštou).

POZNÁMKA: OBJEDNÁVKU PROSÍM NEPOSIELAJTE SPÄŤ NA NAŠU OBCHODNÚ ADRESU, KEĎŽE V NAŠEJ OBCHODNEJ KANCELÁRII NEMÁME SKLADOVÉ KAPACITY. NAŠA ZÁKAZNÍCKA PODPORA VÁM OZNÁMUJE SPÄTNÁ ADRESA.

Na dodržanie lehoty na odvolanie postačuje, aby ste oznámenie o uplatnení práva na odvolanie zaslali pred uplynutím lehoty na odvolanie.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný druh doručenia, než aký ponúkame); Platbu nám vrátite bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Pri tejto platbe použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebude táto platba účtovaná. Môžeme odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepreukážete, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar vrátite alebo odovzdáte Artprinta GmbH i. G., Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Nemecko, E-mail: info @artprinta.com, Telefón: + 4915118360906 bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Priame náklady na odoslanie tovaru znášate vy. V prípade tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné bežne zaslať poštou, tieto náklady na prepravu znáša zákazník v EUR. Za stratu hodnoty tovaru ručia len vtedy, ak k strate hodnoty došlo v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je potrebná na preskúmanie jeho stavu, vlastností a funkcie.

Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na nasledujúce zmluvy:

 • Zmluvy na dodávku tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na výrobu ktorého je nevyhnutný individuálny výber alebo miesto určenia spotrebiteľa, alebo ktoré sú jednoznačne prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľa. To platí pre všetky produkty ponúkané spoločnosťou Artprinta.com
 • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

  (Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a vráťte nám ho.)

  – Komu: Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Nemecko, Email: info@artprinta.com, Telefón: +4915118360906

  – Ja/my (*) týmto ruším zmluvu uzatvorenú mnou/nami (*) na kúpu nasledujúceho tovaru
  tovar (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

  – Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

  – Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

  – adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

  – Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je oznámený na papieri)

  - Dátum

  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

   

Špeciálne poznámky

Ak túto zmluvu financujete úverom a neskôr ju odvoláte, nie ste už viazaný zmluvou o úvere za predpokladu, že obe zmluvy tvoria hospodársku jednotku. Toto je potrebné predpokladať najmä vtedy, ak sme zároveň vaším veriteľom alebo ak váš veriteľ využíva našu spoluprácu pri financovaní. Ak sme už pôžičku dostali v čase, keď odvolanie nadobudne účinnosť, váš veriteľ prevezme vo vzťahu k vám naše práva a povinnosti vyplývajúce z financovanej zmluvy, pokiaľ ide o právne dôsledky odvolania alebo poskytnutia pôžičky. Toto neplatí, ak sa táto zmluva týka nadobudnutia finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak sa chcete zmluvným záväzkom čo najviac vyhnúť, využite svoje právo na odvolanie a tiež odstúpte od zmluvy o pôžičke, ak máte tiež právo na odstúpenie od zmluvy.


Oznámenie o zrušení vytvorené pomocou Dôveryhodné obchody Právny textár v spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.